Об учреждении образования

Сертификат о государственной аккредитации учреждения образования на соответствие заявленному виду

Совет учреждения образования

Склад cавета

ДУА "Радашковіцкі вучэбна-педагагічны комплекс

дзіцячы сад - сярэдняя школа Маладзечанскага раёна"

 1. Дзятлоўскі І.М.- дырэктар, старшыня савета
 2. Канарская М.А.- намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце
 3. Харошка Т.А.- намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце
 4. Лаўцэвіч М.В.- загадчык гаспадаркі
 5. Пятроўская І.С.- старшыня прафсаюзнага камітэту
 6. Вялікаіваненка І.В.- старшыня пасялковага савета
 7. Пісаронак А.М.- законны прадстаўнік вучня
 8. Курэц А.С.. - вучань ХІ класа

 

 

План работы

савета ДУА “Радашковіцкі вучэбна-педагагічны комплекс

 дзіцячы сад – сярэдняя школа Маладзечанскага раёна”

на 2022/2023 навучальны год

п-п

Пытанні пасяджэнняў

Дата правядзення

Адказныя

1

Пасяджэнне савета ўстановы адукацыі

Павестка дня:

1.      Аб абнаўленні саставу савета ўстановы адукацыі. Выбары сакратара.

Дзятлоўскі І.М.

2.      Аб зацвярджэнні плана работы савета ўстановы адукацыі на 2021/2022 навучальным годзе.

Дзятлоўскі І.М.

3.      Аб прыняцці гадавога плану работы ўстановы адукацыі на 2021/2022 навучальны год

Канарская М.А.

4.      Аб арганізацыі дадатковай адукацыі,  платных паслуг на базе ўстановы адукацыі.

Харошка Т.А., Філіповіч К.А

27.08.2021

Дзятлоўскі І.М.

 

 

2

Пасяджэнне савета ўстановы адукацыі

Павестка дня:

1.      Аб правядзенні акцыі “Нашы дзеці”.

Харошка Т.А.

2.      Аб рабоце савета па харчаванні (выкананне штучных і грашовых нормаў)

Харошка Т.А.

3.      Аб ахове працы ва ўстанове.

Пятроўская І.С.

4.      Аб рабоце камісіі па супрацьдзеянні карупцыі.

Дзятлоўскі І.М.

20.12.2021

Дзятлоўскі І.М.

 

3

Пасяджэнне савета ўстановы адукацыі

Павестка дня:

1.      Аб матэрыяльна-тэхнічным развіцці ўстановы адукацыі.

Дзятлоўскі І.М.

2.      Аб прафілактычнай рабоце па папярэджванні шкодных звычак навучэнцаў.

Харошка Т.А.

3.      Аб рабоце з сем’ямі, якія маюць розны сацыяльны статус.

Харошка Т.А.

4.      Аб ажыццяўленні прапускнога рэжыму ва ўстанове адукацыі.

Дзятлоўскі І.М.

24.02.2022

Дзятлоўскі І.М.

4

Пасяджэнне савета ўстановы адукацыі

Павестка дня:

1.      Аб фарміраванні кантынгента навучэнцаў на 2022/2023 навучальны год.

Канарская М.А.

2.      Аб летнім аздараўленні і арганізацыі занятасці навучэнцаў у летні перыяд.

Харошка Т.А.

 

3.      Аб выніках дзейнасці савета ўстановы адукацыі ў 2021/2022 навучальным годзе і перспектыўных накірунках развіцця ўстановы ў 2022/2023 навучальным годзе.

Члены савета

05.05.2022

Дзятлоўскі І.М.

 

 

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 19 августа 2011 г. N 8/24039

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

18 июля 2011 г. N 84

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

На основании части второй пункта 4 статьи 25 Кодекса Республики Беларусь об образовании Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемое Положение о совете учреждения образования.
 2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.

 

Министр С.А.Маскевич

 

СОГЛАСОВАНО                   СОГЛАСОВАНО

Министр внутренних дел        Первый заместитель

Республики Беларусь           Министра здравоохранения

        А.Н.Кулешов           Республики Беларусь

27.06.2011                            Д.Л.Пиневич

                              07.07.2011

 

СОГЛАСОВАНО                   СОГЛАСОВАНО

Министр                       Министр сельского хозяйства

связи и информатизации        и продовольствия

Республики Беларусь           Республики Беларусь

        Н.П.Пантелей                  М.И.Русый

23.06.2011                    13.06.2011

 

СОГЛАСОВАНО                   СОГЛАСОВАНО

Министр                       Министр

по чрезвычайным ситуациям     транспорта и коммуникаций

Республики Беларусь           Республики Беларусь

        В.А.Ващенко                   И.И.Щербо

17.06.2011                    17.06.2011

 

СОГЛАСОВАНО                   СОГЛАСОВАНО

Министр культуры              Министр обороны

Республики Беларусь           Республики Беларусь

        П.П.Латушко           генерал-лейтенант

14.06.2011                            Ю.В.Жадобин

                              14.06.2011

 

СОГЛАСОВАНО                   СОГЛАСОВАНО

Министр                       Первый заместитель

спорта и туризма              Председателя Правления

Республики Беларусь           Национального банка

        О.Л.Качан             Республики Беларусь

14.07.2011                            Ю.М.Алымов

                              27.06.2011

 

СОГЛАСОВАНО                   СОГЛАСОВАНО

Председатель                  Председатель

Правления Белорусского        Брестского областного

республиканского союза        исполнительного комитета

потребительских обществ               К.А.Сумар

        С.Д.Сидько            14.06.2011

13.06.2011

 

СОГЛАСОВАНО                   СОГЛАСОВАНО

Председатель                  Председатель

Витебского областного         Гомельского областного

исполнительного комитета      исполнительного комитета

        А.Н.Косинец                   В.А.Дворник

13.06.2011                    14.06.2011

 

СОГЛАСОВАНО                   СОГЛАСОВАНО

Председатель                  Председатель

Гродненского областного       Минского областного

исполнительного комитета      исполнительного комитета

        С.Б.Шапиро                    Б.В.Батура

14.06.2011                    13.06.2011

 

СОГЛАСОВАНО                   СОГЛАСОВАНО

Председатель                  Председатель

Могилевского областного       Минского городского

исполнительного комитета      исполнительного комитета

        П.М.Рудник                    Н.А.Ладутько

14.06.2011                    16.06.2011

 

 

 

 

 

                                                   УТВЕРЖДЕНО

                                                   Постановление

                                                   Министерства образования

                                                   Республики Беларусь

                                                   18.07.2011 N 84

 

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

 

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 1. Настоящее Положение определяет компетенцию, состав и организацию деятельности совета учреждения образования независимо от подчиненности и форм собственности (далее - учреждение образования).
 2. Совет учреждения образования (далее - совет) является основным органом самоуправления учреждения образования, который создается в целях решения основных вопросов деятельности учреждения образования.
 3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, настоящим Положением, иными актами законодательства Республики Беларусь и уставом учреждения образования.

 

ГЛАВА 2

КОМПЕТЕНЦИЯ И СОСТАВ СОВЕТА

 

 1. К компетенции совета относятся:

4.1. определение перспективных направлений развития учреждения образования, рассмотрение планов работы учреждения образования, вопросов его образовательной и научной деятельности, международного сотрудничества;

4.2. внесение предложений о совершенствовании структуры учреждения образования, создании, ликвидации структурных подразделений учреждения образования (в том числе обособленных структурных подразделений), определение основных направлений их деятельности;

4.3. рассмотрение вопросов обновления и развития материально-технической базы учреждения образования, распределения закрепленного за учреждением образования имущества между его структурными подразделениями;

4.4. принятие решений по вопросам организации образовательного процесса, обсуждение проектов учебно-программной документации образовательных программ, программно-планирующей документации воспитания, реализуемых учреждением образования;

4.5. рассмотрение вопросов формирования контингента обучающихся учреждения образования;

4.6. укрепление связи образовательного процесса с производством, взаимоотношений учреждения образования с организациями - заказчиками кадров;

4.7. представление кандидатов на должность директора института без права юридического лица, декана (начальника) факультета;

4.8. избрание на должность профессора, заведующего (начальника) кафедрой;

4.9. принятие решения по вопросам развития науки и сотрудничества с учреждениями образования и научными организациями в сфере научной деятельности;

4.10. содействие в организации и проведении образовательных мероприятий;

4.11. заслушивание и утверждение отчетов руководителя учреждения образования, его заместителей по основным направлениям деятельности, руководителей структурных подразделений учреждения образования о ходе выполнения планов работы учреждения образования, его структурных подразделений, результатах образовательной, научной и хозяйственной и иных видов деятельности, а также педагогических работников о результатах стажировки;

4.12. заслушивание отчетов руководителей научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ о результатах научных исследований;

4.13. обсуждение тематики и результатов экспериментальной и инновационной деятельности в учреждении образования;

4.14. рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции совета актами законодательства Республики Беларусь и уставом учреждения образования.

 1. Состав совета формируется из представителей обучающихся, их законных представителей, руководителей структурных подразделений, педагогических и иных работников учреждения образования.

В состав совета могут входить представители местных исполнительных и распорядительных органов, иных государственных органов, организаций - заказчиков кадров, общественных объединений и иных организаций.

 1. Общая численность членов совета определяется уставом учреждения образования.

Количественный состав совета формируется в следующей пропорции:

25 % - представители обучающихся учреждения образования, их законных представителей;

75 % - представители руководителей структурных подразделений учреждения образования, педагогических и иных работников учреждения образования, местных исполнительных и распорядительных органов, иных государственных органов, организаций - заказчиков кадров, общественных объединений, иных организаций.

 1. Представители обучающихся, их законных представителей избираются открытым или тайным голосованием в группах, классах, учебных группах, объединениях по интересам, иных объединениях обучающихся в порядке, определенном уставом учреждения образования.

Представители руководителей структурных подразделений, педагогических и иных работников учреждения образования избираются открытым или тайным голосованием в структурных подразделениях в порядке, определенном уставом учреждения образования.

Представители местных исполнительных и распорядительных органов, иных государственных органов, организаций - заказчиков кадров, общественных объединений, иных организаций включаются в состав совета на основании предложений руководителей названных органов и организаций.

 1. Персональный состав совета утверждается приказом руководителя учреждения образования.
 2. Срок полномочий совета определяется уставом учреждения образования и составляет не более пяти лет.

 

ГЛАВА 3

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

 

 1. Непосредственное руководство деятельностью совета осуществляет председатель совета, которым является руководитель учреждения образования. В период его отсутствия обязанности председателя выполняет лицо, исполняющее обязанности руководителя учреждения образования.
 2. Председатель совета:

организует работу совета;

утверждает план и регламент работы совета;

утверждает повестку заседания совета;

ведет заседания совета;

ставит на голосование в порядке поступления предложения членов совета;

организует голосование и подсчет голосов;

контролирует выполнение решений и поручений совета.

 1. Участвуя в открытом голосовании, председатель голосует последним.
 2. Текущую деятельность совета обеспечивает секретарь совета, который избирается из числа членов совета по итогам открытого голосования членов совета на первом заседании совета.
 3. Секретарь совета:

извещает членов совета о проведении заседания совета;

ведет протоколы заседаний совета;

предоставляет информацию о выполнении решений и поручений совета председателю совета.

 1. Член совета:

участвует в заседаниях совета, иных мероприятиях, проводимых советом;

вносит предложения для обсуждения на заседаниях совета;

выступает по обсуждаемым вопросам в соответствии с установленным на заседании совета регламентом;

выдвигает кандидатов, избирает и может быть избранным в комиссии, образуемые советом;

участвует в работе других органов самоуправления учреждения образования при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию совета;

своевременно и качественно выполняет решения и поручения совета.

 1. Деятельность совета осуществляется в соответствии с планом работы, который составляется на учебный год и утверждается руководителем после рассмотрения на заседании совета. Содержание плана работы определяется актуальными задачами, стоящими перед учреждением образования.
 2. Совет осуществляет свою работу в форме заседаний.
 3. Заседания совета считаются полномочными, если на них присутствует не менее двух третей членов совета.
 4. На заседания совета приглашаются лица, которые были привлечены к подготовке материалов по рассматриваемым вопросам. Приглашенные лица пользуются правом совещательного голоса.
 5. На заседаниях совета ведется протокол, в котором фиксируется ход обсуждения вопросов, внесенных в повестку дня, а также результаты голосования и принятое решение. Каждый протокол подписывается председателем и секретарем совета.
 6. Решения совета по вопросам образовательной, научной деятельности, обновления и развития материально-технической базы принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.

При избрании на должность профессора, заведующего (начальника) кафедрой, представлении кандидата на должность директора института без права юридического лица, декана (начальника) факультета решение принимается тайным голосованием в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

По иным вопросам вид голосования (тайное, открытое) и порядок его проведения определяются советом.

При равном количестве голосов решающим является голос председателя совета.

 1. Решения совета, не противоречащие законодательству Республики Беларусь и утвержденные руководителем учреждения образования, являются обязательными для педагогических и иных работников учреждения образования, обучающихся и их законных представителей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

Режим работы работы учреждения образования в 2023/2024 учебном году

 

 РЭЖЫМ

работы ДУА “Радашковіцкі вучэбна-педагагічны комплекс

дзіцячы сад – сярэдняя школа Маладзечанскага раёна”

на 2022/2023 навучальны год

 

 1. ДУА “Радашковіцкі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад – сярэдняя школа Маладзечанскага раёна” (далей – установа адукацыі) працуе з 7.10 да 19.30.
 2. Прапускны рэжым ва ўстанове адукацыі ўстанаўліваецца загадам кіраўніка ў адпаведнасці з неабходнымі патрабаваннямі бяспекі і нарматыўнымі прававымі дакументамі.
 3. Адукацыйны працэс арганізуецца ў рэжыме адной вучэбнай змены. Вучэбныя і факультатыўныя заняткі, заняткі аб’яднанняў па інтарэсах праводзяцца па раскладзе, зацверджаным кіраўніком.
 4. Працягласць вучэбных заняткаў складае 45 хвілін (у І класе – 35 хвілін), факультатыўных заняткаў, заняткаў аб’яднанняў па інтарэсах – 45 хвілін (у І класе – 35 хвілін).
 5. Пачатак вучэбных заняткаў у 08.30.
 6. Па чацвяргах праводзіцца інфармацыйная гадзіна. Пачатак ў 8.30.
 7. Арганізацыя вучэбных заняткаў і перапынкаў:

 

І клас

ІІ- ХІ клас

1 урок

8.30-9.05

8.30-9.15

2 урок

9.25-10.00

9.25-10.10

3 урок

10.25-11.00

10.25-11.10

4 урок

11.25-12.00

11.25-12.10

5 урок

 

12.20-13.05

6 урок

 

13.25-14.10

7 урок

 

14.20-15.05

 1. Дзяжурныя настаўнікі вучэбнага корпуса сустракаюць дзяцей у 8.00.
 2. Устаноўлены наступны рэжым дня для выхаванцаў аддзялення сацыяльнага прытулку:
  • з панядзелка па пятніцу:

07.30

Пад’ём, зарадка (панядзелак - 7.20)

07.50

Ранішні  туалет, прыборка пакояў

08.10

Снеданне 

08.30-15.05

Вучэбныя заняткі

11.10

2-ое снеданне

13.05

Абед

14.30-16.00

Дзённы сон для вучняў І класа

13.25- 15.15

Факультатыўныя заняткі

12.15-18.20

Заняткі аб’яднанняў па інтарэсах

16.30

Падвячорак

17.00

Самападрыхтоўка (ІІ кл. - да 1,2 гадзіны, ІІІ-IV кл. - 1,5 гадзіны, V-VІ кл. - 2 гадзіны, VІІ-VІІІ кл. - 2,5 гадзіны, ІХ-ХІ кл. - 3 гадзіны)

19.30

Вячэра

19.45

Вячэрняя  прагулка

21.00

Вячэрні туалет

21.30

Сон

 • у суботу:

08.00

Пад’ём, зарадка

08.10

Ранішні  туалет, прыборка пакояў

08.30

Снеданне

09.00-11.35

Вучэбныя заняткі (для вучняў Х, ХІ класаў)

10.00-13.00

15.00-16.00

17.00-18.00

19.30-20.30

Выхаваўчыя мерапрыемствы (у тым ліку на свежым паветры)

9.00-17.00

Заняткі аб’яднанняў па інтарэсах

10.50

2-ое снеданне

13.00

Абед

13.30

Дзённая прагулка

14.30-16.00

Дзённы сон для вучняў І класа

16.30

Падвячорак

19.30

Вячэра

20.30

Вячэрняя  прагулка

21.00

Вячэрні туалет

21.30

Сон

 • у нядзелю:

08.00

Пад’ём, зарадка

08.10

Ранішні  туалет, прыборка пакояў

09.00

Снеданне

09.00-16.30

 

Выхаваўчыя мерапрыемствы ў групах (у тым ліку на свежым паветры)

12.00-14.30

Заняткі аб’яднанняў па інтарэсах

11.00

2-ое снеданне

13.00

Абед

13.30

Дзённая прагулка

14.30-16.00

Дзённы сон для вучняў І класа

16.30

Падвячорак

17.00

Самападрыхтоўка (ІІ кл. - да 1,2 гадзіны, ІІІ-IV кл. - 1,5 гадзіны, V-VІ кл. - 2 гадзіны, VІІ-VІІІ кл. - 2,5 гадзіны, ІХ-ХІ кл. - 3 гадзіны)

19.30

Вячэра

20.30

Вячэрняя  прагулка

21.00

Вячэрні туалет

21.30

Сон

 1. Устанавіць наступны рэжым дня для вучняў:
  • з панядзелка па пятніцу:

08.00-8.30

Прыход ва ўстанову адукацыі

08.30-15.05

Вучэбныя заняткі

10.10

Снеданне (панядзелак- 7.50)

11.10

2-ое снеданне

13.05

Абед

13.30-14.45

Дзённы сон для вучняў І класа (ГПД)

13.25- 15.15

Факультатыўныя заняткі

12.15-18.20

Заняткі аб’яднанняў па інтарэсах

16.30

Падвячорак (для ГПД)

 • у суботу:

08.30

Прыход у школу

09.00-11.35

Вучэбныя заняткі (для вучняў Х, ХІ класа)

10.00-13.00

15.00-16.00

17.00-18.00

Выхаваўчыя мерапрыемствы (у тым ліку на свежым паветры)

9.00-17.00

Заняткі аб’яднанняў па інтарэсах

 1. Устанавіць наступны рэжым дня для вучняў групы падоўжанага дня (далей - ГПД):

панядзелак -12.10

аўторак- 11.10

серада-пятніца- 11.40

Прыём вучняў

11.50-13.00

Прагулка на свежым паветры

12.30-15.05

Факультатыўныя заняткі (пятніца)

13.05

Абед

13.30-14.45

Дзённы сон для вучняў І класа

12.15-17.00

Заняткі аб’яднанняў па інтарэсах

16.30

Падвячорак

17.00

Адыход вучняў дадому

 1. Устанавіць наступны рэжым дня для дзіцячага сада (панядзелак-пятніца):

7.15-8.00

Прыём навучэнцаў

8.00-8.30

Ранішняя гімнастыка, гігіенічныя працэдуры, падрыхтоўка да снедання

8.30-8.45

Снеданне

8.45-9.15

Гульні, падрыхтоўка да заняткаў

9.15-11.15

Заняткі, рухальныя перапынкі

11.15-12.15

Падрыхтоўка да прагулкі, прагулка, вяртанне з прагулкі

12.15-13.00

Падрыхтоўка да обеда, абед

13.00-15.00

Сон

15.00-15.30

Паступовы пад’ём, мерапрыемствы для загартоўвання, самастойная рухальная актыўнасць, гігіенічныя працэдуры, падрыхтоўка да падвячорка

15.30-15.50

Падвячорак

15.50-16.30

Гульні, самастойная дзейнасць

16.30-17.45

Падрыхтоўка да прагулкі, прагулка

17.45

Адыход дзяцей да дому

 1. Работа выхавальнікаў арганізуецца па зацверджаным графіку.
 2. Дзяжурства настаўнікаў ажыццяўляецца у час перапынкаў паміж вучэбнымі і факультатыўнымі заняткамі ў вучэбным корпусе для забеспячэння бяспечных умоў для вучняў.
 3. У час перапынку настаўнік, які вядзе заняткі ў класе, ажыццяўляе праветрыванне класа, вядзе кантроль тэмпературнага рэжыму, не дапускае пераахалоджвання памяшкання.
 4. Класнымі кіраўнікамі ІХ-ХІ класаў арганізуецца дзяжурства вучняў свайго класа па паверхах:

ХІ клас – 1 паверх;

ІХ клас – 2 паверх;

Х клас – 3 паверх.

Дзяжурны клас аказвае дапамогу дзяжурнаму настаўніку ў забеспячэнні бяспечных умоў для вучняў у час перапынку.

 1. Прыбіральшчыкі службовых памяшканняў праводзяць уборку кабінетаў кожны дзень пасля вучэбных і факультатыўных заняткаў.
 2. Выхавальнікі аддзялення сацыяльнага прытулку ў 8.30 (у панядзелак - у 8.05) перадаюць выхаванцаў настаўніку, які вядзе 1 урок (у панядзелак – інфармацыйную гадзіну). Настаўнікі, якія вядуць апошні ўрок, перадаюць выхаванцаў выхавальнікам.
 3. На падставе загаду кіраўніка ўстановы адукацыі ажыццяўляецца адукацыйны працэс у шосты школьны дзень.
 4. Адміністрацыйнае дзяжурства па ўстанове адукацыі ажыццяўляецца  згодна зацверджанага графіка.
 5. Дзейнасць школьнай сталовай ажыццяўляць з 6.00 да 21.00, рэжым харчавання - у адпаведнасці з распарадкамі дня для навучэнцаў сярэдняй школы, дзіцячага сада, групы падоўжанага дня і адзялення сацыяльнага прытулку.
 6. Работа кіраўніцтва (дырэктара, намеснікаў дырэктара), спецыялістаў (педагога сацыяльнага, педагога-псіхолага, педагога-арганізатара, настаўніка-дэфектолага, загадчыка бібліятэкі) ажыццяўляецца па зацверджаным кіраўніком графіку па ўзгадненні з прафсаюзным камітэтам.
 7. Работа спартыўных аб’ектаў (спартыўная, трэнажорная залы, басейн, пласкасныя пабудаванні) ажыццяўляецца па зацверджаным раскладзе.
 8. Абмежаваць выкарыстанне навучэнцамі сродкаў мабільнай сувязі пад час вучэбных заняткаў і перапынкаў паміж імі.
 9. Ва ўстанове адукацыі арганізаваны падвоз вучняў, які ажыццяўляецца па зацверджаным графіку і маршруце.

Пры арганізацыі падвоза ажыццяўляецца суправаджэнне дзяцей педагогамі па зацверджаным кіраўніком графіку.

 

свернуть

Прием в детский сад

Уважаемые родители детей, поступающих в августе 2023 года

в учреждения дошкольного образования

Молодечненского района!

 

Предлагаем Вам алгоритм действий по оформлению ребенка

в учреждение дошкольного образования!

  До 15 июля 2023 года уточните дату начала приема детей, позвонив в учреждение дошкольного образования по контактным телефонам учреждений образования, указанным на сайте  управления по образованию, Молодечненского райисполкома (Главная - Система образования - Дошкольное образование - Учреждения дошкольного образования района)  https://uomrik.gov.by/система-образования/дошкольное-образование/учреждения-дошкольного-образования   

  Изучите материалы о деятельности учреждения дошкольного образования, в которое поступает Ваш ребенок, на официальном сайте учреждения дошкольного образования Молодечненского района (Главная - Система образования - Дошкольное образование - Учреждения дошкольного образования района)  https://uomrik.gov.by/система-образования/дошкольное-образование/учреждения-дошкольного-образования 

        С 15 июля по 31 августа 2023 года выдача направлений в учреждения дошкольного образования будет осуществляться службой «одно окно» Молодечненского районного исполнительного комитета по адресу: г.Молодечно, ул.Притыцкого, 3.

График работы службы «одно окно»:

понедельник, вторник, четверг, пятница

с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;

среда с 8.00 до 20.00;

каждую первую и третью субботу месяца с 9.00 до 13.00.

 

Для получения направления родителям (законным представителям) ребенка при себе необходимо иметь личный паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Срок действия направления составляет 15 календарных дней.

 По всем возникающим вопросам рекомендуем обращаться по контактному телефону управления по образованию Молодечненского райисполкома +375176774440.

Главный специалист, курирующий вопросы дошкольного образования, Сидоренко Наталья Валерьевна (+375293903656).

 

Как определить ребёнка в учреждение дошкольного образования (материалы с сайта Министерства образования Республики Беларусь)

свернуть

Приём в 1 класс

                                

 

Родителям будущих первоклассников!

 

            Набор в І  класс осуществляется на основании решения Радошковичского поселкового исполнительного комитета №5 от 24.01.2023 и решения Радошковичского сельского исполнительного комитета № 5 от 24.01.2023 в соответствии с закреплёнными улицами г.п. Радошковичи и сельских населённых пунктов:

Ул.Волоки

Ул.Виленская

Ул.Власова

Ул.Волкова

Пер.Волкова

Ул.Гастелло

Пл.Гастелло

Ул.Доватора

Ул.Дубровская

Ул.Заречная

Пер.Заречный

Ул.Лесная

Ул.М.Горького

Ул.М.Танка

Ул.Мира

Ул.Набережная

Пер.Октябрьский

Ул.Пушкина

Ул.Рокоссовского

Пер.Рокоссовского

Ул.Садовая

Ул.Серебрянка

Ул.Скоробогатого

Ул.Тарашкевича

Ул.Чернышевича

Ул.Юбилейная

Ул.Я.Купалы

Ул.3 Липеня

Дер.Володьки

Дер.Удранка

Дер.Декшняны

Дер.Поровичи

Дер.Путники

Дер.Шелухи

Дер.Вязынка

Дер. Повязынь

Дер.Залесье

Дер.Шеметовщина

Дер.Миговка

Дер.Загорцы

 

Дети, не проживающие на данной территории, могут быть зачислены в учреждение образования только при наличии свободных мест в порядке очередности подачи заявлений.

 

Перечень документов, необходимых для поступления в I класс:

- паспорт одного из законных представителей;

- заявление на имя директора школы установленного образца (заполняется в учреждении образования);

- копия свидетельства о рождении ребенка;

- медицинская справка о готовности к обучению в школе;

- индивидуальная карта развития ребенка (если имеется в наличии);

- заключение центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (если имеется в наличии).

 

Контактные телефоны:

Директор Дятловский Игорь Михайлович - +375176520237, +375297785389

Заместитель директора по учебной работе Конарская Марина Адамовна - +375176503275, +375298536732

Заместитель директора по воспитательной работе Хорошко Татьяна Аркадьевна - +375176503297, +375295591630

 

 

 

 

 

свернуть

Микрорайон учреждения образования

 

На основании решения Радошковичского поселкового исполнительного комитета №5 от 24.01.2023 и решения Радошковичского сельского исполнительного комитета № 5 от 24.01.2023 за ГУО "Радошковичская средняя школа № 2 Молодечненского района" закреплёны следующие улицы г.п.Радошковичи и сельских населённых пунктов:

Ул.Волоки

Ул.Виленская

Ул.Власова

Ул.Волкова

Пер.Волкова

Ул.Гастелло

Пл.Гастелло

Ул.Доватора

Ул.Дубровская

Ул.Заречная

Пер.Заречный

Ул.Лесная

Ул.М.Горького

Ул.М.Танка

Ул.Мира

Ул.Набережная

Пер.Октябрьский

Ул.Пушкина

Ул.Рокоссовского

Пер.Рокоссовского

Ул.Садовая

Ул.Серебрянка

Ул.Скоробогатого

Ул.Тарашкевича

Ул.Чернышевича

Ул.Юбилейная

Ул.Я.Купалы

Ул.3 Липеня

Дер.Володьки

Дер.Удранка

Дер.Декшняны

Дер.Поровичи

Дер.Путники

Дер.Шелухи

Дер.Вязынка

Дер.Повязынь

Дер.Залесье

Дер.Миговка

Дер.Загорцы

Дер.Шеметовщина

 

 

 

свернуть

Сведения об информационном ресурсе

 

Сведения по информационному ресурсу «Официальный сайт государственного учреждения образования "Радошковичская средняя школа № 2 Молодечненского района"»

№ свидетельства

6141202886

Дата госрегистрации

19.06.2012

Дата актуализации

28.10.2022

Общие сведения

Тип

Веб-сайты организаций (предприятий)

Тематика

Образование, культура, искусство

Рубрикация

Образование. Педагогика

Содержательная характеристика

На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная информация, информация для учителей, учащихся и их родителей. На сайте публикуются новости учреждения образования, фото, аудио- видео материалы, анонсы предстоящих мероприятий, расписания, графики, электронные обращения, опросы, ссылки, тематические веб-сайты

Год создания

2019

Пользовательские характеристики

Программная среда работы

 Современный браузер на платформе webkit (Google Chrome, Opera, Яндекс.Браузер, и др.)

Требования к безопасности

Авторизованный доступ к администрированию сайта

Сведения о владельце

Полное наименование

Государственное учреждение образования "Радошковичская средняя школа № 2 Молодечненского района"

Адрес

Минская область, Молодечненский район, г.п.Радошковичи, ул.Гастелло, 20

Телефон

+375176520237

 

 

 

свернуть

Предмет, цели и задачи учреждения образования

 

ПРАДМЕТ, МЭТЫ І ЗАДАЧЫ ДЗЕЙНАСЦІ ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ

     Прадметам дзейнасці ўстановы з’яўляецца рэалізацыя адукацыйных праграм пачатковай адукацыі, базавай адукацыі, сярэдняй адукацыі і  забеспячэнне вывучэння асобных вучэбных прадметаў, модуляў на павышаным узроўні пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы базавай адукацыі, вывучэння асобных вучэбных прадметаў, модуляў на павышаным узроўні ў рамках арганізацыі профільнага навучання пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы сярэдняй адукацыі.

     Установа таксама рэалізуе адукацыйную праграму дашкольнай адукацыі, адукацыйную праграму спецыяльнай адукацыі, адукацыйную праграму дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі, адукацыйную праграму прафесійнай падрыхтоўкі рабочых (служачых), праграму выхавання дзяцей, якім неабходна аздараўленне.

 1. Мэта дзейнасці ўстановы – фарміраванне грамадзянскасці іпатрыятызму, інтэлектуальнае, духоўна-маральнае, творчае, фізічнае і прафесійнае развіццё вучня, а таксама прадметных ведаў, уменняў, навыкаў і кампетэнцый.
 2. Задачамі дзейнасці ўстановы з’яўляюцца:

фарміраванне духоўна-маральных і фізічных якасцей асобы навучэнца, яго індывідуальных здольнасцей;

стварэнне ўмоў для авалодвання навучэнцамі асновамі навук, дзяржаўнымі мовамі Рэспублікі Беларусь, навыкамі разумовай і фізічнай працы, самастойнай вучэбнай дзейнасці, якія неабходныя для падрыхтоўкі да жыцця ў грамадстве, самастойнага жыццёвага выбару;

развіццё цікавасці да пазнання і творчых здольнасцей, здольнасцей да сацыяльнага самавызначэння;

фарміраванне маральных перакананняў, культуры паводзін і зносін, эстэтычнага густу, бяспечнага і здаровага ладу жыцця, кампетэнцый, накіраваных на падрыхтоўку да працягу адукацыі і пачатку працоўнай дзейнасці;

рознабаковае развіццё асобы дзіцяці дашкольнага ўзросту,    фарміраванне маральных норм, кампетэнцый, неабходных для набыцця сацыяльнага вопыту, падрыхтоўкі да працягу адукацыі, аздараўленне дзіцяці.

 

свернуть